GDPR

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale societatii ORCA SHIPPING SRL , cu sediul în Constanta,Str. Hatmanul Arbore 12-14 E, Romania, în calitate de operator de date.in contextual utilizarii site-ului orcashipping.ro

Cumpărătorul, în conformitate cu Regulamentul European 2016/679: GDPR – General Data Protection Regulation (anterior Legea nr. 667/2001) privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, prin achiziționarea produselor de la vânzător, declară că este de acord ca S.C. ORCA SHIPPING SRL să colecteze și să prelucreze datele personale ale clientilor,în scopul expedierii produselor comandate și  cu respectarea principiului confidențialității datelor  transmise .

-SC ORCA SHIPPING SRL va prelucra datele dvs.cu caracter personal numai pentru realizarea relatiei contractuale  dintre dvs.si SC ORCA SHIPPING SRL,pentru prelurea,expedierea, facturarea produselor comandate,returnarea produselor comandate,informarea asupra starii comenzii,pentru obligatiile firmei in materie fiscala. pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăţii experiența dumneavoastră oferită pe Site,sau pentru a raspunde la intrebari,de asemenea ,pentru activităţi de marketing, adica pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă -e-mail, sms, de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de SC ORCA SHIPPING SRL prin intermediul Site-ului.

 Dacă sunteți client al Site-ului, ORCA SHIPPING SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi nume şi prenume, telefon, adresa de e-mail, adresa de facturare, adresa de livrare, date referitoare la modul în care utilizați Site-ul, de exemplu comportamentul/preferinţele/obişnuințele dumneavoastră în cadrul ORCA SHIPPING SRL, precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în contextul creării contului de utilizator, în contextul plasării unei comenzi prin intermediul site-ului sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea Site-ului.

Dacă pentru a vă crea cont de utilizator pe Site, utilizați contul dumneavoastră de Facebook sau Google, ORCA SHIPPING SRL va prelucra  datele publice de profil afişate de aplicaţiile respective: nume utilizator, adresa de e-mail.

În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligaţiilor legale care revin în sarcina ORCA SHIPPING SRL (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

in cazul în care solicitați ştergerea contului, însă pe acel cont există cel puţin o comandă activă, cererea de ştergere a contului va putea fi înregistrată numai după livrarea produselor şi finalizarea ultimei comenzi active.

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, ORCA SHIPPING SRL va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de ORCA SHIPPING SRL pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

 Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, ORCA SHIPPING SRL poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități pentru desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • pentru administrarea Site-ului;
 • în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către ORCA SHIPPING SRL prin intermediul Site-ului;
 • pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
 • pentru efectuarea analizei datelor, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
 • pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;

 Drepturile clientilor:

În condițiile prevăzute de legislația cu privire la prelucrărea datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare realizate de către ORCA SHIPPING SRL, conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea ORCA SHIPPING SRL cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum: modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea,  categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către ORCA SHIPPING SRL a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:

-acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

-în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

-în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;

-în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

-în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;

-datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

-persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor.

 • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :

-operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizate i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau

-persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv , dreptul de a primi datele cu caracter personal Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor,  ORCA SHIPPING SRL să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;
 • într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și  dreptul ca aceste date să fie transmise de către ORCA SHIPPING SRL către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;

-oricand, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează ,să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al ORCA SHIPPING SRL sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care ORCA SHIPPING SRL poate demonstra ,că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate, sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;

-oricand, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scopul de marketing direct.

 • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.